SZERZŐ
Ablonczy Dániel
SZERKESZTŐ
Ablonczy Zsolt
Kiadta: Ablonczy család,  Budapest, 2015
Ragasztott papírkötés, 192 oldal
Ablonczy Dániel: Legnagyobb a szeretet
Sorozatcím: Egyszerűen a Bibliáról
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Az Ablonczy család gondozásában, az író Ablonczy Dániel születésének éppen a 100. évfordulójára a Dunamelléki Egyházkerület támogatásával jelent meg két korinthusi levélhez írt gyakorlati írásmagyarázat; Legnagyobb a szeretet (1. Kor. Levélhez) és Elég a kegyelem címmel (2.Kor. Levélhez).

Ebben a két levélben Pál apostol megrendítő módon szól az evangélium titkáról, amely megfogant a korintusi gyülekezet tagjainak a szívében amíg ő köztük szolgált. Ám tudomására jutott, hogy időközben szembe fordultak vele, megvádolták, részekre osztódva súlyos vitákba kerültek egymással, némelyek különleges bűnökbe sodródtak közülük, míg mások különleges lelki ajándékokat nyerve magukat fölébe emelték a többieknek. A levelek azért íródtak, hogy felülről nyert bölcsességgel helyre igazítsák mindazt, ami a helyéből kibillent, és helyreálljon a közösség Krisztusban.
Két évezred elteltével érezzük, hogy élő Urunk, nem csupán az első századi, gondokkal megterhelt korintusi gyülekezetet segíti meg az apostol igéi által, hanem felfedezzük, hogy mai egyházi életünk gyógyulásához, hozzájuk egészen hasonló megosztottságában is, valós segítséget kapunk, mintha nekünk íródtak volna e levelek. 

Az első század közepétől jelentek meg Kis-Ázsiában és Európában a Názáreti Jézus tanítványai, hirdetve az örömhírt, az általuk Isten Fiának megismert Názáreti Jézus evangéliumát, sátán feletti hatalmát. Hallgatóik előtti bizonyságtételük erősebbnek bizonyult minden addigi vallás által képviselt hitnél.
A természetfeletti erőkről alkotott hit, az első században legáltalánosabban, a görög és római mitológia isten képzeteinek panteonja, természeti hiedelmek, bálvány hitek, és az a hit volt, hogy az uralkodók (fáraók, babilóniai, perzsa, asszír királyok, római császárok, stb) isteni képességekkel rendelkeznek, akik felette állnak az egyszerű embernek. Ezek az „istenek” félelmetes erőkkel bírtak, megalázták, kirabolták ellenségeiket, hatalmuk önkényben nyilvánult meg, amelyhez alkalmazkodni kellett minden alattvalónak. Ezzel szemben a keresztyén apostolok egy szelíd, a vétkesnek megbocsátó, ellenségeihez is szeretettel szóló, saját népe vezetői által halálra ítélt, a rómaiak által megkínzott és keresztre feszített Istenfi áról beszéltek, aki feltámadott és él, közöttük van, és amikor halála emlékezetére kenyeret és bort fogyasztanak, az Úr ereje megtölti őket. Megrendüléssel gondolok arra, hogy milyen sok ember cserélte fel addigi meggyőződését és lett hívő keresztyénné az első században, hogy kövesse a Názáreti Jézus halálon át életre vezető útját. „A hit titkokból és titkok által él. Isten kegyelméből azonban fény dereng át a titkokon” írja e könyv 160. oldalán a szerző.

A legnagyobb a szeretet Pál apostol korinthusiakhoz írt levele a megfeszített Krisztus titkairól, igazságáról, tisztaságáról beszél egykori és mai olvasóinak. A levél olvasása közben, a Lélek által, az üdvösség útjáról, a krisztushívő gyülekezetről, az úrvacsoráról, lelki ajándékok gazdagságáról, a feltámadás lényegéről, s legfőképpen a maradan10 dók között legnagyobbról, a szeretetről szóló titkok nyílhatnak meg előttünk.

„Az ember igazi jövőjét Jézus halála, feltámadása és a
benne való hit rejti magában!” E könyv 162. oldal, A.D.

A „Legnagyobb a szeretet” című gyakorlati írásmagyarázat része a Dr. Ablonczy Dániel református lelkipásztor bibliai könyvek megértését szolgáló sorozatának. A kiadást szorgalmazó család most segítséget kapott a Dunamelléki Egyházkerülettől ennek a kötetnek a megjelentetéséhez. Köszönet érte.

Ablonczy Zsolt


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük